سرانجام بازی با قیچی

 

    

 

هر چی بهش میگم مادر دست نزن به قیچی مگه به گوشش میره…

الهی بمیرم داشت کاغذ می چید دستش ُبرید!

قیچیِی ِ کند بود واسه کاغذ بود نمیدونم چطو ناغافل زخم کرد دست بچه رو

خیلی عمیق نبود ولی گلوله گلوله اشک میریخت…