بلیط…

 

 

با این قیمیت بلیط فک کنم ایران موندگار شیم!

نفری سه میلیون! جمعا 8 میلیون یا به عبارتی 12 هزار کرون بایدپیاده شیم!

چه خبره آخه؟ 

بگذریم،احوالمان بد نیست ،خوبیم الهی شکر.

 

 

متاسفانه زن دایی عزیزم به رحمت خدا رفتن کاممان تلخ شده…

اوضاع کسرا هم روبه راهه بازیگوشی میکنه جیغ میزنه خسته میشه نق میزنه و روزگارمان میگذرد

به علت تغییر مکان مشکل خبر کردن دستشویی هم به قوت خود باقی ست!

به محض اینکه از پدر بزرگش جدا میشه بغض میکنه …

نگرانشم واسه برگشتن

                                                                                  خدایا میسپارمش به تو