مادرم

         

             

 

زمان روييدنم، باران مهرباني بودي که به آرامي سيرابم کردی.

زمان بارور شدنم ،آغوش گرمی که بالنده ام ساختی.

زمان بيماري ام، طبيبي که دردم را شناختی و درمانم بودی.

زمان اندرزم، حکيمي آگاه که زنهارم دادی.

زمان تعليمم، معلمي خستگي ناپذير که حرف به حرف دانايي را در گوشم زمزمه کردی.

زمان ترديدم، راهنمايي راه آشنا که راه از بيراهه نشانم دادی.

و امروز که هنوووووز  دلنگرانم هستی…

                                                                           ممنونم مادرم