صرف فعل کُشتن…

 

مامان بیا من اینُ کُشوندمش!

با تعجب اومدم بینم چی میگه ؟ دوباره چیکار کرده!!!

یه مورچه رو کشته میگه کُشوندمش!

فعل صرف کردنش خیلی بامزه شده …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *