رفتار/ نتیجه

 

                                                                                                                                                                  

 

آیا می دانید نتایج رفتارهای مختلف شما با کودکان چه خواهد بود ؟ 

اکثر خانواده ها بدون اطلاع از جنبه های روانشناسی و فقط بر اساس تفکرات خود و رفتارهایی که از

والدینشان آموخته اند به تربیت فرزندان خود مبادرت می ورزند .متاسفانه بسیاری از والدین در آینده و هنگام

بزرگ شدن فرزندشان می گویند ما غذا ی خوب لباس مناسب مدرسه خوب و همه چیز برای فرزندمان

آماده کردیم ولی نمی دانیم چرا اینگونه شد .

در زیر به بررسی انواع رفتارهای والدین و تاثیر آن بر روان فرزندان در آینده ذکر شده است :

رفتار / نتیجه

اگر کودک همواره مورد انتقاد قرار گیرد / محکوم کردن را یاد می گیرد

اگر کودک با پرخاشگری زندگی کند / جنگ و دعوا را یاد می گیرد

اگر کودک با ترس زندگی کند / نگران بار می آید

اگر کودک با دلسوزی و ترحم زندگی کند / یاد می گیرد برای خودش احساس تأسف کند

اگر کودک با استحضاء زندگی کند / خجالتی بارمی آید

اگر کودک با خجالت زندگی کند / احساس گناه می کند

اگر کودک با تشویق و دلگرمی زندگی کند / مطمئن و متکی به خود بار می آید

اگر کودک در محیطی که صبر و تحمل در آن است زندگی کند / یاد می گیرد صبور و شکیبا باشد

اگر کودک با تمجید دیگران زندگی کند / یاد می گیرد قدر دان باشد

اگر کودک با تأیید دیگران زندگی کند / یاد می گیرد خودش را دوست بدارد

اگر کودک با شناخت و آگاهی زندگی کند / یاد می گیرد هدف دار زندگی کند

اگر کودک با مشارکت زندگی کند / بخشندگی و سخاوت را یاد می گیرد

اگر کودک با شرافت و انصاف زندگی کند / یاد می گیرد به خود و اطرافیانش وفادار باشد

اگر کودک با رفاقت زندگی کند / یاد می گیرد دنیا محل زیبایی برای زندگی است

اگر کودک با آرامش و صفازندگی کند / در آینده از سلامت روان بر خوردار است