بلال…

 

2.gif

 

 

پیدا کردن بعضی چیزا تو غربت گاهی خوشحال کننده تر از پیداکردن گنج!

البته من دومی رو تجربه نکردم اما اولی واقعا خوشاینده.

 حکایت بلال پیدا کردن بنده هم همین بود که خدمتتون گفتم،واقعا مشعف شدیم!

تصمیم گرفتیم امروز که یکشنبه بود بریم و کبابشون کنیم

و حالشُ ببریم.

سر عصر که آقا کسرا خیلی دیگه داشتن رو اعصاب بنده و بابایی 

پاتیناژ میرفتن، جمع کردیم و رفتیم تو پارک

آتیش روشن کردیم.

 

منتظر شدیم آتیشمون آماده شه.

 

 

بلالامون رو گذاشتیم روش!

 

 

آماده شدن و جاتون خالی خوردیم…

 

 

وسطاشم این فسقلی میرفت دوچرخه سواری و هر از گاهی میومد سرکی میکشید

اصلا فک نمیکردم اینقدر دوست داشته باشه.

هوا هم که داره میره رو پاییز و بادای اینجا هم شروع شده

اما جای قشنگی بودیم  و خوش گذشت.

 

 

اومدیم خونه بیهوش شد از خواب و خستگی، بعدم که حمام و آب بازی و الانم

که ساعت۲ صبح داره تلویزیون نگاه میکنه و ما  در خدمتش هستیم…

                                                                                                   خدایا ممنونم