من و کسرا در گذر عکس

 

اوایلی که اومده بودیم، رفتیم باهم این پارک قشنگ ، واقعا رویایی بود.

 زمستونش اصلا به این قشنگی نیست! 

 

 

 

 

 

                                                                                        زنده باشی عزیزم