من و کسرا در گذر عکس

 

اوایلی که اومده بودیم، رفتیم باهم این پارک قشنگ ، واقعا رویایی بود.

 زمستونش اصلا به این قشنگی نیست! 

 

 

 

 

 

                                                                                        زنده باشی عزیزم

 

                                

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *