نصف شبی…

 

 

مادرجانمان نصف شبی زنگ زده گیر داده

که دست بچه شکسته شما به ما نمیگید!!!!

والا بلا نشکسته،فقط یکم سرماخورده!

بعد دعوا میکنه  که شما چرا اینقدر زود میخوابید!!!!!!

لاالاالله…