مادرم

 

 

نحسی این هفته فقط خبر مریضی مامانمُ کم داشت!

خیلی نگرانشم.واسش دعا کنید.

تا حالا رو تخت بیمارستان ندیده بودمش.

امشب ، اینور دنیا….

 

 

 

                                                                خدایا کمکش کن