اولین هفته ما در ایران

سلام

ممنون از احوال پرسی همه دوستان،یک هفته است تقریبا رسیدیم ایران.

اما متاسفانه از روز اول من و کسرا سرما خوردیم.

کسرا رو بردم دکتر گوشش عفونت کرده ، آنتی بیوتیک شروع کرد واسش!

نمیدونم این چه ویروسیه که داغون کرده ما دوتا رو!

آخر هفته دیگه هم داریم برمیگردیم سوئد، در اولین فرصت اگه از جام بلند شدم و تونستم بنوسیم

میام و به همه عزیزان سرمیزنم.

دوستون داریم روزگار بر وفق مرادتون.

التماس دعا