کسرای من…

 

ماه من ،غصه چرا؟

آسمان را بنگر، که هنوز ، بعد صدها شب و روز، مثل آن روز نخست

گرم و آبی و پر از مهر ، به ما میخندد!

یا زمینی را که ، دلش از سردی شب های خزان 

نه شکست و نه گرفت!

بلکه از عاطفه لبریز شد و نفسی از سر امید کشید

و در آغاز بهار، دشتی از یاس سپید، زیر پاهامان ریخت،

تا بگویدکه هنوز، پر امنیت احساس خداست.

ماه من غصه چرا؟1

 

 

 

—————————

1 – http://arezooymahal.blogfa.com/