حق به جانب

Image result for ‫شکلک متحرک موش‬‎

 

بهش میگم امروز نمیدونم چی شده اصلا گوش به حرفم نمیدی

هر چقدر دیروز آروم بودی امروز واسه خودت هر کار دوس داری میکنی

خیلی حق به جانب آیپدشُ برداشت نشست رو مبل و گفت

یه روزخوبم یه روزم اینجوری، نمیشه که هر روز هر روز خوب باشم

واقعا نمیشه، مگه من خودم هر روز خدا قابل تحملم که انتطار دارم بچم هر روز آروم و بدون غر غر باشه!

 

 

 

روزگارتون پر باشه از آرامش عشق و احترام

خدا همراه لحظه هاتون