کودکانه های پسرک

Related image

اینجا بهار تازه داره کم کم خودشُ نشون میده، امروز داشتم دقت میکردم دیدم

سوئدم اگه بخواد چقدر میتونه قشنگ باشه، فقط مشکل اینجاست که نمیخواد،

یعنی حال نمیکنه قشنگ به نظر بیاد ، انگار سرد باشه خوشحالترهخندونک

پسرک یکشنبه رفته تولد دوستش.

خیلی خوشحال و خندانKlik hier voor meer gratis plaatjes مامان دوستش همکاره منه، نمیدونم چه آتیشی سوزونده فقط خدا کنه

خیلی آبروریزی نکرده باشهعینک

یعنی اینکه اومیدوار باشی بچه ت یه روز بزرگ میشه و سر عقل میاد ، زهی خیال باطل

الهی که همه بچه ها همیشه خوب و خوش باشن

از دعای شما این فسقلی ما هم عاقبتش ختم به خیر شه