زندگی داره خودشُ نشون میده

کسرا چیزای خاصی این روزا داره تجربه میکنه

مسایلی که تا دیروز واسش هیچ مفهومی نداشتن

مثلا دعواهای دوستانه،  یا دلخوری،

چند روز پیش سراغ یکی از دوستاشُ گرفتم که چیکار میکنه؟

گفت مامان خیلی عجیب شده وقتی منُ میبینی زود میره

یا پشتشُ به من میکنه

و فسمت سخت ماجرا ایتجاست که از من میپرسه چرا اون اینکارا میکنه؟

گفتم من نمیدونم چه دلیلی داره یه آدمی این کارا رو بکنه ولی اگه خیلی واست مهمه از خودش بپرس.

من پیگیر نشدم ببینم پرسید یا نه!

اما واسم خیلی عجیبه که از این سن آدما میتونن از این اداها در بیارن