یه شعرناز واسه یه پسمل ناز

 اتل متل قورباغه 

الان ميون باغه 

داره مي خونه قورقور 

صداش مياد ازاون دور

اتل متل مرغابي 

كجايي؟ توي آبي؟ 

داري چكار مي كني؟ 

ماهي شكار مي كني؟ 

خوش به حالت مرغابي! 

همش ميون آبي!