آغاز روز

 

 

طلوع خورشید 

ساعت 8:30

روبروی در ساختمان

 

 

                                                              خدایا به امید تو