مادرانه

 

 

 

 

تو بسیار جوانی پسرم.

با گذشت سالها ، زمان بسیاری از عقاید تو را تغییر خواهد داد و

حتی معکوس خواهد کرد.

پس خواهش میکنم برای مدتی از اینکه خود را قاضی مهمترین موضوعات بدانی خودداری کن.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *