جمله بندیهای کسرا…

 

                                              

صداش داره میاد ، به داییش میگه

"گم شو،گم شو…"

طفلک کلی دلخور شده که آره کسرا داره اینجوری به من میگه

اومدم واسش توضیح دادم ،گم شو یعنی برو قایم شو من پیدات کنم!

دستور زبان فارسی همین روزا می ره از دست کسرا عارض میشه…