شاهکار جدید آقا کسرا

 

 

                                                                                      6.gif

 

 

 

فک میکنید اینا چیه؟

 

 

همسایه کناریمون که یه خانمه سوئدی ، اومده در زده ،میگه این کفشای بچه گونه مال شما نیست!!!!

رفتیم دیدیم بعله آقا کسرا تمام کفش ها و دمپایی هاشونُ از بالکن انداختن پایین!

چرااااااااااااا؟ آخه تو وروجک نیم وجبی فقط به من بگو چراااااااااااا؟

هیچ جوابی نمیده…

کلا اگه ثانیه ایی ازش غافل شیم همه چی رو میندازه بیرون!

از صبح تا حالا هم راه افتاده تو خونه میگه "اگه دلت خفه شده برو دکتر"!!!

قیافه من عین علامت سواله ، آخه ینی چی بچه؟؟؟

کلا کتاب واژگان جالبی واسه خودش داره

بشورونش:ینی بشور اینُ واسم.

سازیدیش:ینی مامان اینُ تو ساختی؟

منُ بیوفتون:منُ بنداز پایین!!!

و این اختراع و اکتشاف همچنان ادامه داره…

                                                                                               خدایا شکرت